Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Christmas Decorations

Mô tả

Christmas Decorations

 1. Decorate your site now.
 2. Snow fall for your site, lightweight and easy to use.
 3. Christmas countdown.
 4. With snow fall show on all pages of your site.
 5. Christmas countdown will show in bottom bar on all pages of your sites.
 6. Very easy to use.
 7. Extremely lightweight.

“Compatible with all major browsers, well tested with ie10”

Please don’t forget to provide me five star rating.

See Demo

Arbitrary section

 1. There are mainly two feature in this plugin.
 2. Christmas countdown.
 3. Snow fall.

Ảnh màn hình

 • screenshot One
 • screenshot Two

Cài đặt

 1. Put Christmas_Decorations folder in your plugin directory of your wordpress.
  or
 2. Install it throw admin area,wordpress admin panel.

Đánh giá

Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Christmas Decorations” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Christmas Decorations” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Christmas Decorations” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

= 01.04.01=
* Release Date – 11 Nov, 2021*.
* Add more then 3 style of snow fall .= 01.01.02=
* Release Date – 04 Aug, 2016*.
* Design Updates .

= 01.01.01=
* Release Date – 10 Jan, 2016*.
* Edit few text in detail.

= 01.01.00=
* Release Date – 10 Jan, 2016*.
* Solve the big design bug.

= 01.0.03=
* This version fixes a snowfall JS issues.

= 01.0.02=
* This version fixes a css issues.

= 01.0.00=
* Christmas Decorations plugin ready to use.