Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Chinese Tag Names

Mô tả

在Wordpress中设定了固定链接之后,有时(多见于Win主机)会出现中文标签(Tag)的固定链接不能访问的问题。
http://example.com/tag/中文 不能访问,而 http://example.com/?tag=中文 可以访问。

可以通过修改Wordpress内核函数的方式来解决,但是每次Wordpress升级都要重新修改一次,比较麻烦。

本插件提供了便捷的解决方法。

现在支持所有包含中文的固定链接了,包括标签、分类、作者存档页面、文章名等,例如:

 • http://example.com/tag/中文标签
 • http://example.com/category/中文分类
 • http://example.com/archives/中文文章名
 • http://example.com/archives/author/中文作者名
 • http://example.com/中文页面名

插件主页:
http://nutsland.cn/blog/archives/177.html
欢迎提问和反馈使用情况。

Cài đặt

手动安装

 1. 下载并解压插件压缩包,得到 chinese-tag-names 文件夹。
 2. chinese-tag-names 文件夹上传到Wordpress的 wp-content/plugins 目录下。
 3. 登录Wordpress后台,启用 Chinese Tag Names 插件。

自动安装

 1. 登录Wordpress后台,在插件安装中搜索 Chinese Tag Names
 2. 点击“现在安装”。
 3. 安装完毕后,启用 Chinese Tag Names 插件。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Chinese Tag Names” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • 修复了不能搜索中文的BUG。

1.0.10

 • 优化了代码。

1.0.8

 • 现在支持所有包含中文的固定链接了,包括标签、分类、作者存档页面、文章名等。

1.0.6

 • 修复翻页链接错误的Bug。

1.0.4

 • 修复一个Bug。

1.0.3

 • 建立插件页面。

1.0.2

 • 完善了插件文档。

1.0

 • 第一个发布版本。