Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

中文超级工具箱(China Super ToolS)

Mô tả

一款高效的可扩展功能的wordpress代码片段管理插件,用户可以将一些常用功能的代码片段保存为单独的一个php文件并放置到插件wp-content/plugins/wp-china-tools/lib/目录
在插件后台可以管理这些代码片段,并且插件会记录插件功能,时间长了用户也不会忘记自己加过什么代码。插件在载入用户 自定代码时会压缩代码合并所有代码并生成相关的集合文件,并以最高效的方式载入代码。

(例)添加自定义模块:
<?php
/*
Module Name: Google Fonts
Module Effect: 替换后台与登录界面的谷歌字体链接
Module Author: 维7维3
*/
function cst_replace_open_sans() {
wp_deregister_style(‘open-sans’);
wp_register_style( ‘open-sans’, ‘//fonts.useso.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,300,400,600’ );
wp_enqueue_style( ‘open-sans’);
}
add_action( ‘init’, ‘cst_replace_open_sans’ );
将代码保存为php文件放置到wp-content/plugins/wp-china-tools/lib/目录,然后登录后台扫描并生成引用文件即可使用自定义模块了。

官方网站:www.v7v3.com

特色

  1. 记录代码片段功能
  2. 功能可扩展
  3. 高效的代码载入方式
  4. 可在线安装插件作者预先定义好的代码片段
  5. 可视化的代码片段操作控制台
  6. 高效精简的代码保证插件的稳定型以及运行效率。

Cài đặt

  1. 在WordPress 插件库中搜索”China Super ToolS”, 下载并启用
  2. 在WordPress “Super ToolS”扫描和生成压缩的代码块文件
  3. 在WordPress “Super ToolS -> CST在线扩展”可以在线添加各种预设代码片段

Hỏi đáp

  1. 我的网站想使用China Super ToolS,请问对网站系统有什么基本要求吗?

对于WordPress网站,建议WordPress版本在3.5或以上,这样能完整的实现所有功能。
Php程序必须5.3以上。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“中文超级工具箱(China Super ToolS)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1 (2015-1-6)

完成插件制作,并且在多个线上网站进行测试

2.0 (2015-1-10)

新增在线上传扩展以及扩展在线卸载功能。