Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

China-AddThis

Mô tả

China-AddThis 是专为中国用户设计制作的社会化网络分享小工具,安装简单无需配置和主题修改,删除无任何数据库残留信息。
插件启用后会在文章单页的底部添加一些国内流行的社会化分享按钮例如:腾讯微博、新浪微博、腾讯空间、人人网、开心网、豆瓣、百度搜藏等等国内流行的社会化分享服务。

其实目前国内已经有很多提供第三方收藏或者分享服务的工具和站点例如 JiaThis AddThis等等。
这些站点提供的插件虽然使用上非常方便但这些插件都有一个共同点就是点击按钮后需要先跳转到第三方站点,或者是让用户新建页面然后继续操作才能分享内容到目标,或许大家跟我一样不喜欢这样……

Ảnh màn hình

  • China-AddThis for WordPress

Cài đặt

直接在后台插件栏目搜索 China-AddThis 在线安装启用即可,无需任何设置和代码修改! 卸载也同样方便,直接删除即可,无任何数据库残留!

Hỏi đáp

有问题请与我们:http://www.blog.lty0311.com/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“China-AddThis” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

优化部分代码