Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Chimpify

Mô tả

The Chimpify WordPress plugin allows you to:
1) Export your WordPress posts, comments, users & media files to Chimpify.
2) Import your posts, comments, users & media files from Chimpify to WordPress.

This plugin is currently available in german language only.

Cài đặt

The automatic plugin installer should work for most people. Manual installation is easy and takes fewer than five minutes.

  1. Create a chimpify directory in your plugins directory. Typically that’s wp-content/plugins/chimpify/.
  2. Into this new directory upload the plugin files (chimpify.php, etc.)
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  4. Go to Settings > Chimpify and copy your API URL and API Key
  5. In Chimpify go to Settings > Data > Import (Einstellungen > Daten > Import ) and create a new import with your API URL and API Key

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Chimpify” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Compatibility checks for wp 5.1

1.0.1

  • Fixed “Illegal string offset” error for metadata sizes

1.0.0

  • Initial version