Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Child Navigation

Mô tả

With installing this plugin you add functionality to wp_nav_menu() to show
only children of the current page or start with a specific navigation level.

Cài đặt

  1. Upload child-navigation directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Show only children of current page

For showing all children of the current page set children_only as argument
to TRUE in wp_nav_menu().
TRUE ) ); ?>

Show all items starting at specific navigation level

For showing all pages in the current root line, starting at a specific
navigation level, set children_start_level as argument with the wanted
start level as value.
2 ) ); ?>

Show current page/start level in child navigation

With children_show_start_level set to TRUE the current page is shown in
navigation if children_only is set or starts with children_start_level,
if children_start_level is set.
TRUE,
// use either
‘children_only’ => TRUE,
// or
‘children_start_level’ => 2,
) );
?>
The argument depth will be relative to the first displayed level.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Child Navigation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

  • Tested up to WordPress 4.0
  • Improved code style following WordPress Coding Guidlines

1.1.0

  • Added support for start level
  • Added possibility to show current page