Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Chatbot Widget for Opulent

Mô tả

This plugin is to embed opulent Website Chatbot into wordpress site.

Get Started

You can get Website Chatbot quick, and easy. Get Website Chatbot from our site in minutes.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Automated Installation

Install this wordpress plugin, get your API Key from Opulent and activate your Opulent Bot on your Website

Manual Alternatives

Get embed Code from your Bot Dashboard on Opulent, and put that code before </body> on any page where you want to enable bot

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Chatbot Widget for Opulent” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Release date: August 15, 2019