Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Chat Button Ninetyseven Infotech

Mô tả

Chat Button for WordPress allows your customers to open a conversation from your website directly to your phone number. This plugin includes a button where you can include a pre-set message, which will be automatically be the first message in the conversation.

We added 5 designs for Chat Button. You can disable and enable it from Appearance -> Customize -> Chat Button -> Button Style -> None.

[Demo and Features]

(https://ninetyseveninfotech.com/chat-button-nsi) for More Information.

Ảnh màn hình

  • Select Style from Appearance -> Customize -> Chat Button -> Select Style -> Publish
  • Button Style 1
  • Button Style 2
  • Button Style 3

Cài đặt

Step 1. Upload the ‘chat-button-ninetyseven-infotech’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
Step 2. Activate the “Chat Button Ninetyseven Infotech” Plugins.
Step 3. Select Button Style from Appearance -> Customize -> Chat Button -> Button Style

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Chat Button Ninetyseven Infotech” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial Rollout.