change-woocommerce-add-to-cart-button-text

Mô tả

This plugin has been closed as of 27 Tháng Bảy, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I have spent so much time on changing button text using filters but this plugins resolved my issue in less then 20 sec 🙂
3 Tháng Chín, 2016
I want to change “add to cart” button to my language, and this plugin make it happen. perfect!
Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Change WooCommerce Add To Cart Button Text” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp