Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact Form 7 Multiple Upload Addon

Mô tả

The WordPress Plugin Contact Form 7 Multiple Uploads Addon supports uploading multiple files at the same time within the contact form. It works similar to Contact form 7 Plugin as well as it supports multiple file extensions. As its name states it is a contact form for WordPess users which is easy to use and customizable with various good features.

Contact Form 7 Multiple Uploads Addon can manage multiple forms on a website. You can also customize the contact form as well as mail content with simple markups. The Plugin is compatible and tested to work with the WordPress Version 4.9.4

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form 7 Multiple Upload Addon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp