Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CF7 Multi Upload File

Mô tả

RU
Данный плагин позволит вам прикреплять большее количество файлов к форме для отправки на почту.

EN
This plugin will allow you to attach a larger number of files to the form to be sent to mail.

Cài đặt

RU
1. Распакуйте архив с плагином
2. Загрузите папку с плагином в директорию /wp-content/plugins/ на вашем сервере
3. Активируйте плагин в разделе плагины в панели администрирования WordPress

EN
1. Unzip the archive with the plugin
2. Upload the plugin folder to the / wp-content / plugins / directory on your server
3. Activate the plugin in the plugins section in the WordPress admin panel

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CF7 Multi Upload File” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp