Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact Form 7 Tiny MCE

Mô tả

Add tiny MCE to ContactForm7 editor

Cài đặt

L
ike every plugins

Hỏi đáp

Which editor does it loads

The plugins loads Teeny Tiny MCe editor (the pressthis one’s)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form 7 Tiny MCE” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • WP 4.3 compliant
  • Add editor in emails

1.0.0

  • Compatible with version 4.2x of Contact form 7
  • Separated JS file

0.1.4

  • Fix : Hide footer editor in WP 4.1+

0.1.3

  • Fix : TinyMCE 4*/WP 3.9+ friendly

0.1.2

  • Fix : Hide textarea only if tinyMCE is loaded to prevent interactions

0.1.1

  • Fix : Detect if tinymce.settings exists

0.1.0

  • Plugin creation