Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Category Contributors

Mô tả

** this plugin is no longer being update. Please feel free to adopt me! **

Displays a list of contributors from a category, and on posts will list authors who have contributed to the same category.

Cài đặt

To install the plugin, please upload the folder to your plugins folder and active the plugin. The plugin will appear as a Widget and is valid on any category or single post page.

Hỏi đáp

Installation Instructions

To install the plugin, please upload the folder to your plugins folder and active the plugin. The plugin will appear as a Widget and is valid on any category or single post page.

General results

Hors Hipsrectors at

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Category Contributors” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • support for PHP 5.2

1.0.0

  • The official release, see more at [horshipsrectors.com] (http://horshipsrectors.com)