Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cat Game

Mô tả

WordPress filter to fully implement the “Cat Game” from Super Troopers for your commenters.

The first user who can sneak 10 “meows” into to a post’s comment section will get a reply post from Officer Womack notifying them of their awesomeness.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cat Game” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp