Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cart Dropdown – Webaddict

Mô tả

WooCommerce Cart Dropdown
A simple WordPress plugin for WooCommerce to show cart items as dropdown.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Go to your dashboard and add new plugin via dashboard. You can also install it manually. Simply extract zip and upload it to plugins folder.

Hỏi đáp

Question 1. How to display cart dropdown?
Answer: Use [wd-mini-cart] shortcode into page or <?php echo do_shortcode('wd-mini-cart') ?> in templates.

Question 2. Add filter to change cart dropdown text?

Question 3. Add filter to change cart dropdown text?
< ?php
function change_icon($icon) {
$icon = '’;
return $text;
}
add_filter(‘WH_Filter_Icon’,’change_icon’);
?>

Installation Instructions

Go to your dashboard and add new plugin via dashboard. You can also install it manually. Simply extract zip and upload it to plugins folder.

Đánh giá

10 Tháng Tám, 2018
I am using this plugin and it's really helped me for drop-down functionality in the header menu. just one suggestion, Please check w3cvalidation one div is missing and bold tag closing before anchor tag.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cart Dropdown – Webaddict” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5

This is beta version.