Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Caption Single Product Images

Mô tả

Display captions under the product thumbnails on Single Product Pages in the WooCommerce Product Gallery.

There is no additional setting required to be configured. Simply install the plugin and activiate it. Write captions for images in the Media Library directly or in the Product Gallery of a specific product. That is it, the captions appear on the Product images.

Ảnh màn hình

  • Front-end display of caption below the image

Hỏi đáp

Why do I need captions for product images?

Captions for Product images helps you to describe the image to your customer. Customers find it useful to read any additional info about the product image you’ve uploaded.

Do I need to install woocommerce for this?

Yes. this plugin is dependent on woocommerce plugin.

How to configure?

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Caption Single Product Images” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • first version to display captions.