Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Captcha Garb

Mô tả

Captcha Garb is yet a stylish puzzle like fun comment spam blocking plugin that block spam comment posted by automated bots.

The plug-in comes with 58 cool puzzle images and you even can upload yours direct from captcha garb admin page ! :).

Please comment you view about this plugin here Captcha Garb Page.

Ảnh màn hình

  • Captcha Garb puzzle captcha on comment form
  • Captcha Garb adminpanel.
  • Captcha Garb adminpanel manage puzzle's,

Cài đặt

  1. Upload Captcha Garb to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Where i can get help ?

You can get help at Captcha Garb Page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Captcha Garb” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

  • Removed dependency on session.

1.4

  • Removed dependency on UI Sortable for improving page load time.
  • Fixed Logged user option

1.3

*Added Option for Disabling Captcha for Loggedin users.

1.2

*Admin CSS Submit fail solved.
*Cross templete CSS Problem solved.

1.1

*Security Fix

1.0

  • just release.