Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce

Mô tả

Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm là một phương pháp hiệu quả và hiện đại để tăng tốc độ sửa đổi các sản phẩm, đơn đặt hàng và phiếu giảm giá WooCommerce. Nếu bạn đang tìm kiếm một plugin có thể giúp bạn chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm một cách nhanh chóng, thì không nên bỏ qua Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce.

Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce giúp người dùng dễ dàng làm việc với các sản phẩm hàng loạt. Đặc biệt, plugin cung cấp đầy đủ các công cụ đơn giản và nâng cao để giúp lọc các thuộc tính khác nhau của các sản phẩm đơn giản và có biến thể như ID, Tiêu đề, Nội dung, Tóm Tắt, Slug, SKU, Ngày đăng, phạm vi giá thông thường và giá ưu đãi, Ngày bán, phạm vi số lượng hàng tồn kho, loại sản phẩm, danh mục…
Do đó, người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm và làm việc các trường sản phẩm mong muốn. Plugin hứa hẹn sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa thao tác khi làm việc với hàng loạt sản phẩm. Bạn có thể chỉnh sửa nhiều đơn đặt hàng và phiếu giảm giá theo cùng một cách.

Thử bản Mẫu | Tài liệu | Bản trả phí | Nhóm Facebook

TÍNH NĂNG CỦA PLUGIN

Lọc Sản phẩm để Chỉnh sửa hàng loạt.
Có thể sử dụng các công cụ để lọc các sản phẩm để tiến hành chỉnh sửa hàng loạt. Plugin cung cấp các bộ lọc sau với tất cả các thuộc tính của sản phẩm: ID, Tiêu đề, Nội dung, Tóm tắt, Slug, SKU, Phạm vi ngày đăng, Phạm vi giá, Phạm vi giá ưu đãi, Phạm vi ngày giảm giá, Phạm vi số lượng hàng , Phạm vi Chiều rộng, Chiều cao, Chiều dài, Trọng lượng, Loại sản phẩm, Tình trạng sản phẩm, Tình trạng còn hàng, Nổi bật, Có thể tải xuống, Bán riêng lẻ, Đơn hàng dự trữ, Tác giả, Mức độ hiển thị catalog, Danh mục, Thẻ, Thuộc tính.

 • ID: Lọc phạm vi sản phẩm theo ID sản phẩm, các ID tách bằng dấu phẩy.
 • Tiêu đề: Cho phép lọc một sản phẩm với tiêu đề sản phẩm có thể chính xác, giống như, không bao gồm, bắt đầu, kết thúc hoặc trống.
 • Tóm tắt: Lọc một sản phẩm với tóm tắt có thể chính xác, giống như, không bao gồm, bắt đầu, kết thúc hoặc trống.
 • Slug: Cho phép lọc một sản phẩm với slug có thể chính xác, giống như, không bao gồm, bắt đầu, kết thúc hoặc trống.
 • SKU: Cho phép lọc một sản phẩm với SKU sản phẩm có thể chính xác, giống như, không bao gồm, bắt đầu, kết thúc hoặc trống.
 • Ngày đăng: Bạn có thể lọc sản phẩm dựa trên ngày đăng.
 • Giá bán thường: Lọc các sản phẩm trong phạm vi giá.
 • Giá ưu đãi: Lọc các sản phẩm trong phạm vi giá ưu đãi.
 • Ngày giảm giá: Lọc sản phẩm dựa trên ngày giảm giá.
 • Số lượng trong kho: Bạn có thể lọc các sản phẩm trong phạm vi số lượng.
 • Chiều rộng: Bạn có thể lọc sản phẩm theo phạm vi chiều rộng.
 • Chiều cao: Bạn có thể lọc sản phẩm theo phạm vi chiều cao
 • Chiều dài: Lọc sản phẩm theo phạm vi chiều dài
 • Khối lượng: Lọc các sản phẩm dựa trên một phạm vi khối lượng.
 • Loại sản phẩm: Lọc sản phẩm theo loại bao gồm Đơn giản, Có biến thể, bên ngoài/Liên kết, được nhóm lại.
 • Trạng thái sản phẩm: Lọc sản phẩm theo trạng thái: Bản nháp, đang chờ xử lý, riêng tư, công khai.
 • Tình trạng còn hàng: Lọc các sản phẩm dựa trên tình trạng còn hàng hiện tại như Còn hàng, Hết hàng hoặc Cho phép đặt trước.
 • Nổi bật: Lọc các sản phẩm được đánh dấu Nổi bật hoặc không.
 • Có thể tải xuống: Lọc các sản phẩm có thể tải xuống.
 • Bán riêng lẻ: Lọc các sản phẩm có thể được bán riêng lẻ.
 • Đơn hàng dự trữ: Lọc các sản phẩm có thể đặt hàng trước: Không cho phép; Cho phép, nhưng thông báo cho khách hàng; Cho phép.
 • Tác giả: Lọc sản phẩm dựa trên tác giả.
 • Mức độ hiển thị catalog: Lọc sản phẩm dựa trên mức độ hiển thị catalog: Cửa hàng và kết quả tìm kiếm, Chỉ cửa hàng, Chỉ kết quả tìm kiếm, Ẩn.
 • Danh mục: Chọn danh mục sản phẩm đã tạo trong cửa hàng WooCommerce. Ngoài ra, có thể đánh dấu vào tùy chọn Bao gồm Danh mục con để bao gồm các danh mục phụ của các danh mục sản phẩm đã chọn.
 • Thẻ: Có thể chọn các thẻ sản phẩm khác nhau hoặc các thẻ để lọc sản phẩm.
 • Thuộc tính sản phẩm: Nếu đã tạo các thuộc tính chung trong cài đặt Thuộc tính WooCommerce, thuộc tính sẽ được hiển thị trong cài đặt này và có thể sử dụng các thuộc tính sản phẩm chung để lọc các sản phẩm để chỉnh sửa. Khi đã chọn một thuộc tính, bạn có thể chọn Giá trị thuộc tính sản phẩm mong muốn để lọc kỹ hơn.

Lọc các trường để Chỉnh sửa hàng loạt.
Dễ dàng chọn một hoặc/và nhiều trường sản phẩm để tương tác và làm việc. Điều này giúp lọc các trường liên quan và quan sát thuận tiện, hiệu quả hơn. Các trường có thể được chọn bao gồm Hình ảnh, SKU, Slug, Mô tả, Mô tả ngắn, Thư viện, Thuộc tính, Đã nhóm, URL sản phẩm, Nút, Trạng thái, Mật khẩu, Nổi bật, Giá thông thường, Giá ưu đãi, Ngày bán từ, Ngày bán đến, Quản lý kho , Còn hàng, Tình trạng còn hàng, Cho phép đặt trước, Bán riêng lẻ, Ảo, Danh mục, Thẻ, Chiều rộng, Chiều cao, Chiều dài, Cân nặng, Bán thêm, Bán chéo, Có thể tải xuống, Ghi chú mua hàng, Thứ tự ưu tiên, Cho phép đánh giá, Mức độ hiển thị catalog, Loại hình vận chuyển.

Để trống nếu lọc tất cả các trường.

Lọc loại trừ các trường để Chỉnh sửa hàng loạt.
Nếu bạn cần lọc tất cả các trường sản phẩm nhưng một số trường cần được loại trừ, bạn có thể chọn một hoặc/và nhiều trường cho mục đích này.

Các trường có thể chọn để loại trừ: Hình ảnh, SKU, Slug, Mô tả, Mô tả ngắn, Thư viện, Thuộc tính, Được nhóm, URL sản phẩm, Nút, Trạng thái, Mật khẩu, Nổi bật, Giá thông thường, Giá ưu đãi, Ngày bán từ, Ngày bán cho, Quản lý kho, Còn hàng, Tình trạng còn hàng, Cho phép đặt trước, Bán riêng lẻ, Ảo, Danh mục, Thẻ, Chiều rộng, Chiều cao, Chiều dài, Cân nặng, Bán thêm, Bán chéo, Có thể tải xuống, Ghi chú mua hàng, Thứ tự ưu tiên, Cho phép đánh giá, Mức độ hiển thị catalog, Loại hình vận chuyển .

Chỉnh sửa Hàng loạt Sản phẩm WooCommerce.
Có thể chỉnh sửa/cập nhật hàng loạt các thuộc tính sản phẩm bao gồm

 • Tên sản phẩm
 • Loại sản phẩm
 • Ảnh
 • SKU
 • Slug
 • Mô tả
 • Mô tả ngắn
 • Thư viện ảnh
 • Thuộc tính
 • Thuộc tính mặc định
 • Nhóm
 • URL sản phẩm
 • Chữ trên nút
 • Trạng thái
 • Mật khẩu
 • Tính năng
 • Giá bán thường
 • Giá ưu đãi
 • Ngày giảm giá
 • Quản lý kho hàng
 • Kho
 • Trạng thái kho hàng
 • Đặt hàng trước
 • Bán riêng lẻ
 • Ảo
 • Danh mục
 • Thẻ
 • Khối Lượng
 • Chiều dài
 • Chiều rộng
 • Chiều cao
 • Bán thêm (Upsells)
 • Bán chéo
 • Có thể tải xuống
 • Tệp
 • Giới hạn tải về
 • Hạn tải xuống
 • Ghi chú mua hàng
 • Thứ tự ưu tiên
 • Cho phép đánh giá
 • Mức độ hiển thị catalog
 • Loại hình giao hàng

Thao tác bảng sản phẩm và ô.

 • Chọn: Toàn bộ bảng; Cột; Hàng,
 • Hoàn tác cập nhật.
 • Nhấp chuột phải để chỉnh sửa.
 • Sao chép – Dán
 • Chọn một phạm vi
 • Áp dụng chỉnh sửa cho các ô khác bằng cách kéo chốt điền
 • Xóa các đối tượng đã chọn
 • Thứ tự tăng dần.
 • Thứ tự giảm dần.
 • Tìm và Thay thế.

Tính năng nổi bật khác:

 • Công cụ Tìm kiếm để tìm các trường cần chỉnh sửa.
 • Tải tùy chọn biến thể.
 • Lọc đơn hàng theo ID, Tiêu đề, Giá thông thường, Giá ưu đãi, SKU.

TÍNH NĂNG CỦA PHIÊN BẢN TRẢ PHÍ:

 • Tất cả các tính năng bản miễn phí.
 • Tự động cập nhật plugin
 • Lịch sử để ghi lại các thay đổi.
 • Chỉnh sửa hàng loạt Các trường meta tùy chỉnh từ các plugin của bên thứ ba.
 • Định cấu hình các sản phẩm trên mỗi trang để chỉnh sửa.
 • Lưu bộ lọc khi tải lại trang.

CÓ THỂ BẠN CẦN

SUBRE – Product Subscription for WooCommerce

Clear Autoptimize Cache Automatically

FEWC – WooCommerce Extra Checkout Fields

EPOW – Custom Product Options for WooCommerce

ChinaDS – Taobao Dropshipping for WooCommerce

9MAIL – WordPress Email Templates Designer

EPOI – WP Points and Rewards

WebPOS – Point of Sale for WooCommerce

Jagif – WooCommerce Free Gift

Coreem – Coupon Reminder for WooCommerce

COMPE – WooCommerce Compare Products

W2S – Migrate WooCommerce to Shopify

REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts

EXMAGE – WordPress Image Links

Pofily – WooCommerce Product Filters

Bopo – Woo Product Bundle Builder

WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types

Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce

Catna – Woo Name Your Price and Offers

Product Size Chart For WooCommerce

Product Pre-Orders for WooCommerce

Checkout Upsell Funnel for WooCommerce

Cart All In One For WooCommerce

Email Template Customizer for WooCommerce

ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce

Product Variations Swatches for WooCommerce

Orders Tracking for WooCommerce

Abandoned Cart Recovery For WooCommerce

Import Shopify to WooCommerce

Customer Coupons for WooCommerce

Virtual Reviews for WooCommerce

Thank You Page Customizer for WooCommerce

Sales Countdown Timer

Suggestion Engine for WooCommerce

EU Cookies Bar

Lucky Wheel for WooCommerce

WordPress Lucky Wheel

Advanced Product Information for WooCommerce

LookBook for WooCommerce

Photo Reviews for WooCommerce

Product Builder for WooCommerce

Boost Sales for WooCommerce

Free Shipping Bar for WooCommerce

Notification for WooCommerce

CURCY – Multi Currency for WooCommerce

Coupon Box for WooCommerce

Tài liệu

Bắt Đầu

Liên kết plugin

Trang sản phẩm
Tài liệu
Báo cáo sự cố

Ảnh màn hình

 • Chỉnh sửa hàng loạt trang sản phẩm
 • Bộ lọc sản phẩm
 • Cài đặt cho Màn hình
 • Hiển thị dữ liệu meta tùy chỉnh của bên thứ 3
 • Chỉnh sửa ghi chép
 • Hỗ trợ trình chỉnh sửa
 • Chỉnh sửa hàng loạt các biến thể sản phẩm

Cài đặt

 1. Giải nén tệp tải xuống
 2. Tảibulky-bulk-edit-products-for-woo lên thư mục /wp-content/plugins/
 3. Kích hoạt plugin từ menu ‘Plugin’ trong WordPress

Đánh giá

11 Tháng Bảy, 2024 1 reply
Edit: Removed one star. The support is not done very well. If you do not have active license, I bought it for one year or so, you can not post even a bug or view conversation about fixing bug in the forum. At the moment everytime when saving a product it creates new link to the product; -1, -2, -3 etc. in the end which is annoying. Also product pictures are too small to view. Did exactly what I needed: change products description text to be same for every product under same category. Very good user interface and experience. You can select which product details to show and also you can filter products in various ways. Loads products very quickly and saves changes without problems. This plugin can be used to view your products a lot better than Woocommerce default view.
30 Tháng Năm, 2024
Firstly, thank you. I installed and tested the free version of the plugin. It is truly a plugin that will save time for those who own an e-commerce site. I only have a few suggestions. 10 impressions per page is too low. I suggest you upgrade this. Most of the plugin can be translated into another language (Turkish).There is something missing in the translation. I think these will improve over time. Thanks so much again.
9 Tháng Năm, 2024 1 reply
This plugin worked great for bulk editing WooCommerce reviews. Thanks so much to the dev team. It was just want I needed!
30 Tháng Tư, 2024 1 reply
I absolutely love this plugin and use it regularly – it makes things I need to do so much faster and more efficient!
Đọc tất cả 45 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

/** 1.2.5 – 2024.06.06 **/
– Fixed: Clear data after closed text editor

/** 1.2.4 – 2024.06.01 **/
– Fixed: Get global attribute

/** 1.2.3 – 2024.05.28 **/
– Updated: Remove unused files

/** 1.2.2 – 2024.05.27 **/
– Fixed: Product information copied incorrectly, generate slug for copied products
– Updated: Save column width
– Updated: Update security

/** 1.2.1 – 2024.05.06 **/
– Fixed: Sort when paging

/** 1.2.0 – 2024.04.13 **/
– Fixed: External link in wp editor
– Updated: Compatible with wp 6.5
– Updated: Update file support

/** 1.1.9 – 2024.03.18 **/
– Update: Settings for each user

/** 1.1.8 – 2024.02.22 **/
– Fix: Filter with option “Filter include variation”

/** 1.1.7 – 2024.01.04 **/
– Fix: Retrieve the “default attribute” column when choosing the “Attribute” option

/** 1.1.6 – 2023.11.29 **/
– Fixed: Set sale date to

/** 1.1.5 – 2023.10.07 **/
– Added: Filter multiple SKU with comma separate
– Fixed: Sort by SKU

/** 1.1.4 – 2023.07.03 **/
– Updated: Compatible with WooCommerce HPOS(COT)

/** 1.1.3 – 2023.06.02 **/
– Fix: Cannot save after add new product

/** 1.1.2 – 2023.04.28 **/
– Fix: DOMPurify exclude object

/1.1.1 – 2023.04.20/
– Fix: Load product to editor

/** 1.1.0 – 2023.04.19**/
– Fix: Validate input data
– Update: Check compatible with WordPress 6.2

/1.0.17 – 2022.11.23/
– Fixed: Remove dequeue scripts function

/1.0.16 – 2022.09.27/
– Fixed: Filter by author

/1.0.15 – 2022.06.29/
– Update: Filter include variation option

/1.0.14 – 2022.06.07/
– Update: Compatible with WordPress 6.0

/** 1.0.13 – 2022.05.30 **/
– Fixed: SKU is removed when filter edit fields

/** 1.0.12 – 2022.05.25 **/
– Updated: Unlimit number of decimal for Currency column

/** 1.0.11 – 2022.03.29 **/
– Updated: VillaTheme_Support

/** 1.0.9 – 2022.01.15 **/
-Fix: Add new button

/** 1.0.8 – 2022.01.03 **/
-Fix: change numeric type to number type

/** 1.0.7 – 2021.12.28 **/
-Fix: Add image to gallery

/** 1.0.6 – 2021.11.20 **/
-Fix: Display product variation name

/** 1.0.5 – 2021.09.02 **/
-Fix: Copy cell is object
-Fix: Use for variation not save
-Update: Edit publish date
-Update: Edit multiple calendar cells
-Update: Delete cell content when select column

/** 1.0.4.2 – 2021.08.21 **/
-Fix: Clear tags, upsell, cross-sell

/** 1.0.4.1 – 2021.08.20 **/
-Fix: Gallery column

/** 1.0.4 – 2021.08.19 **/
-Fix: Scroll bar not working after close select upsell/cross-sell column
-Fix: Curency format
-Update: Duplicate product

/** 1.0.3 – 2021.08.16 **/
-Fixed: Undo for texteditor column type

/** 1.0.2 – 2021.08.07 **/
-Fixed: Close image cell
-Fixed: Check image url contain some special character
-Fixed: urldecode slug

/** 1.0.1 – 2021.08.02 **/
-Update: Link to Premium version

/** 1.0.0 – 2021.07.23 **/
~ The first released.