Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce

Mô tả

Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm là một phương pháp hiệu quả và hiện đại để tăng tốc độ sửa đổi các sản phẩm, đơn đặt hàng và phiếu giảm giá WooCommerce. Nếu bạn đang tìm kiếm một plugin có thể giúp bạn chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm một cách nhanh chóng, thì không nên bỏ qua Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce.

Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce giúp người dùng dễ dàng làm việc với các sản phẩm hàng loạt. Đặc biệt, plugin cung cấp đầy đủ các công cụ đơn giản và nâng cao để giúp lọc các thuộc tính khác nhau của các sản phẩm đơn giản và có biến thể như ID, Tiêu đề, Nội dung, Tóm Tắt, Slug, SKU, Ngày đăng, phạm vi giá thông thường và giá ưu đãi, Ngày bán, phạm vi số lượng hàng tồn kho, loại sản phẩm, danh mục…
Do đó, người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm và làm việc các trường sản phẩm mong muốn. Plugin hứa hẹn sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa thao tác khi làm việc với hàng loạt sản phẩm. Bạn có thể chỉnh sửa nhiều đơn đặt hàng và phiếu giảm giá theo cùng một cách.

Thử bản Mẫu | Tài liệu | Bản trả phí | Nhóm Facebook

TÍNH NĂNG CỦA PLUGIN

Lọc Sản phẩm để Chỉnh sửa hàng loạt.
Có thể sử dụng các công cụ để lọc các sản phẩm để tiến hành chỉnh sửa hàng loạt. Plugin cung cấp các bộ lọc sau với tất cả các thuộc tính của sản phẩm: ID, Tiêu đề, Nội dung, Tóm tắt, Slug, SKU, Phạm vi ngày đăng, Phạm vi giá, Phạm vi giá ưu đãi, Phạm vi ngày giảm giá, Phạm vi số lượng hàng , Phạm vi Chiều rộng, Chiều cao, Chiều dài, Trọng lượng, Loại sản phẩm, Tình trạng sản phẩm, Tình trạng còn hàng, Nổi bật, Có thể tải xuống, Bán riêng lẻ, Đơn hàng dự trữ, Tác giả, Mức độ hiển thị catalog, Danh mục, Thẻ, Thuộc tính.

 • ID: Lọc phạm vi sản phẩm theo ID sản phẩm, các ID tách bằng dấu phẩy.
 • Tiêu đề: Cho phép lọc một sản phẩm với tiêu đề sản phẩm có thể chính xác, giống như, không bao gồm, bắt đầu, kết thúc hoặc trống.
 • Tóm tắt: Lọc một sản phẩm với tóm tắt có thể chính xác, giống như, không bao gồm, bắt đầu, kết thúc hoặc trống.
 • Slug: Cho phép lọc một sản phẩm với slug có thể chính xác, giống như, không bao gồm, bắt đầu, kết thúc hoặc trống.
 • SKU: Cho phép lọc một sản phẩm với SKU sản phẩm có thể chính xác, giống như, không bao gồm, bắt đầu, kết thúc hoặc trống.
 • Ngày đăng: Bạn có thể lọc sản phẩm dựa trên ngày đăng.
 • Giá bán thường: Lọc các sản phẩm trong phạm vi giá.
 • Giá ưu đãi: Lọc các sản phẩm trong phạm vi giá ưu đãi.
 • Ngày giảm giá: Lọc sản phẩm dựa trên ngày giảm giá.
 • Số lượng trong kho: Bạn có thể lọc các sản phẩm trong phạm vi số lượng.
 • Chiều rộng: Bạn có thể lọc sản phẩm theo phạm vi chiều rộng.
 • Chiều cao: Bạn có thể lọc sản phẩm theo phạm vi chiều cao
 • Chiều dài: Lọc sản phẩm theo phạm vi chiều dài
 • Khối lượng: Lọc các sản phẩm dựa trên một phạm vi khối lượng.
 • Loại sản phẩm: Lọc sản phẩm theo loại bao gồm Đơn giản, Có biến thể, bên ngoài/Liên kết, được nhóm lại.
 • Trạng thái sản phẩm: Lọc sản phẩm theo trạng thái: Bản nháp, đang chờ xử lý, riêng tư, công khai.
 • Tình trạng còn hàng: Lọc các sản phẩm dựa trên tình trạng còn hàng hiện tại như Còn hàng, Hết hàng hoặc Cho phép đặt trước.
 • Nổi bật: Lọc các sản phẩm được đánh dấu Nổi bật hoặc không.
 • Có thể tải xuống: Lọc các sản phẩm có thể tải xuống.
 • Bán riêng lẻ: Lọc các sản phẩm có thể được bán riêng lẻ.
 • Đơn hàng dự trữ: Lọc các sản phẩm có thể đặt hàng trước: Không cho phép; Cho phép, nhưng thông báo cho khách hàng; Cho phép.
 • Tác giả: Lọc sản phẩm dựa trên tác giả.
 • Mức độ hiển thị catalog: Lọc sản phẩm dựa trên mức độ hiển thị catalog: Cửa hàng và kết quả tìm kiếm, Chỉ cửa hàng, Chỉ kết quả tìm kiếm, Ẩn.
 • Danh mục: Chọn danh mục sản phẩm đã tạo trong cửa hàng WooCommerce. Ngoài ra, có thể đánh dấu vào tùy chọn Bao gồm Danh mục con để bao gồm các danh mục phụ của các danh mục sản phẩm đã chọn.
 • Thẻ: Có thể chọn các thẻ sản phẩm khác nhau hoặc các thẻ để lọc sản phẩm.
 • Thuộc tính sản phẩm: Nếu đã tạo các thuộc tính chung trong cài đặt Thuộc tính WooCommerce, thuộc tính sẽ được hiển thị trong cài đặt này và có thể sử dụng các thuộc tính sản phẩm chung để lọc các sản phẩm để chỉnh sửa. Khi đã chọn một thuộc tính, bạn có thể chọn Giá trị thuộc tính sản phẩm mong muốn để lọc kỹ hơn.

Lọc các trường để Chỉnh sửa hàng loạt.
Dễ dàng chọn một hoặc/và nhiều trường sản phẩm để tương tác và làm việc. Điều này giúp lọc các trường liên quan và quan sát thuận tiện, hiệu quả hơn. Các trường có thể được chọn bao gồm Hình ảnh, SKU, Slug, Mô tả, Mô tả ngắn, Thư viện, Thuộc tính, Đã nhóm, URL sản phẩm, Nút, Trạng thái, Mật khẩu, Nổi bật, Giá thông thường, Giá ưu đãi, Ngày bán từ, Ngày bán đến, Quản lý kho , Còn hàng, Tình trạng còn hàng, Cho phép đặt trước, Bán riêng lẻ, Ảo, Danh mục, Thẻ, Chiều rộng, Chiều cao, Chiều dài, Cân nặng, Bán thêm, Bán chéo, Có thể tải xuống, Ghi chú mua hàng, Thứ tự ưu tiên, Cho phép đánh giá, Mức độ hiển thị catalog, Loại hình vận chuyển.

Để trống nếu lọc tất cả các trường.

Lọc loại trừ các trường để Chỉnh sửa hàng loạt.
Nếu bạn cần lọc tất cả các trường sản phẩm nhưng một số trường cần được loại trừ, bạn có thể chọn một hoặc/và nhiều trường cho mục đích này.

Các trường có thể chọn để loại trừ: Hình ảnh, SKU, Slug, Mô tả, Mô tả ngắn, Thư viện, Thuộc tính, Được nhóm, URL sản phẩm, Nút, Trạng thái, Mật khẩu, Nổi bật, Giá thông thường, Giá ưu đãi, Ngày bán từ, Ngày bán cho, Quản lý kho, Còn hàng, Tình trạng còn hàng, Cho phép đặt trước, Bán riêng lẻ, Ảo, Danh mục, Thẻ, Chiều rộng, Chiều cao, Chiều dài, Cân nặng, Bán thêm, Bán chéo, Có thể tải xuống, Ghi chú mua hàng, Thứ tự ưu tiên, Cho phép đánh giá, Mức độ hiển thị catalog, Loại hình vận chuyển .

Chỉnh sửa Hàng loạt Sản phẩm WooCommerce.
Có thể chỉnh sửa/cập nhật hàng loạt các thuộc tính sản phẩm bao gồm

 • Tên sản phẩm
 • Loại sản phẩm
 • Ảnh
 • SKU
 • Slug
 • Mô tả
 • Mô tả ngắn
 • Thư viện ảnh
 • Thuộc tính
 • Thuộc tính mặc định
 • Nhóm
 • URL sản phẩm
 • Chữ trên nút
 • Trạng thái
 • Mật khẩu
 • Tính năng
 • Giá bán thường
 • Giá ưu đãi
 • Ngày giảm giá
 • Quản lý kho hàng
 • Kho
 • Trạng thái kho hàng
 • Đặt hàng trước
 • Bán riêng lẻ
 • Ảo
 • Danh mục
 • Thẻ
 • Khối Lượng
 • Chiều dài
 • Chiều rộng
 • Chiều cao
 • Bán thêm (Upsells)
 • Bán chéo
 • Có thể tải xuống
 • Tệp
 • Giới hạn tải về
 • Hạn tải xuống
 • Ghi chú mua hàng
 • Thứ tự ưu tiên
 • Cho phép đánh giá
 • Mức độ hiển thị catalog
 • Loại hình giao hàng

Thao tác bảng sản phẩm và ô.

 • Chọn: Toàn bộ bảng; Cột; Hàng,
 • Hoàn tác cập nhật.
 • Nhấp chuột phải để chỉnh sửa.
 • Sao chép – Dán
 • Chọn một phạm vi
 • Áp dụng chỉnh sửa cho các ô khác bằng cách kéo chốt điền
 • Xóa các đối tượng đã chọn
 • Thứ tự tăng dần.
 • Thứ tự giảm dần.
 • Tìm và Thay thế.

Tính năng nổi bật khác:

 • Công cụ Tìm kiếm để tìm các trường cần chỉnh sửa.
 • Tải tùy chọn biến thể.
 • Lọc đơn hàng theo ID, Tiêu đề, Giá thông thường, Giá ưu đãi, SKU.

TÍNH NĂNG CỦA PHIÊN BẢN TRẢ PHÍ:

 • Tất cả các tính năng bản miễn phí.
 • Tự động cập nhật plugin
 • Lịch sử để ghi lại các thay đổi.
 • Chỉnh sửa hàng loạt Các trường meta tùy chỉnh từ các plugin của bên thứ ba.
 • Định cấu hình các sản phẩm trên mỗi trang để chỉnh sửa.
 • Lưu bộ lọc khi tải lại trang.

CÓ THỂ BẠN CẦN

SUBRE – Product Subscription for WooCommerce: Convert WooCommerce simple products(physical or downloadable/virtual) to subscription products and allow recurring payments

Clear Autoptimize Cache Automatically: Clear Autoptimize cache automatically by cache amount or by time interval

FEWC – WooCommerce Extra Checkout Fields: Manage checkout fields using WordPress Customizer

EPOW – Custom Product Options for WooCommerce: Add extra options for products using frontend form builder

ChinaDS – Taobao Dropshipping for WooCommerce: Another Taobao dropshipping solution for WooCommerce stores

9MAIL – WordPress Email Templates Designer: Thay thế các email WordPress mặc định chỉ với văn bản bằng các mẫu đẹp và chuyên nghiệp hơn

EPOI – WP Points and Rewards: Xây dựng hệ thống Điểm và Phần thưởng cho một trang web WordPress

WebPOS – Point of Sale for WooCommerce: Giải pháp điểm bán hàng hỗ trợ cho cửa hàng WooCommerce

Jagif – WooCommerce Free Gift: Cách thức tặng quà cho khách hàng của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

COREEM – Coupon Reminder for WooCommerce: Gửi email cho khách hàng để nhắc về coupon của họ, đặc biệt là những coupon sắp hết hạn

COMPE – WooCommerce Compare Products: Hỗ trợ khách hàng so sánh 2 hay nhiều sản phẩm để tìm ra sản phẩm phù hợp nhất mà khách hàng cần

W2S – Migrate WooCommerce to Shopify: Dễ dàng đưa các sản phẩm WooCommerce sang Shopify thông qua Shopify REST Admin API chính thức

REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts: Tạo quy tắc định giá linh hoạt cho sản phẩm

EXMAGE – WordPress Image Links: Tiết kiệm dung lượng bộ nhớ nhờ sử dụng đường dẫn ảnh ngoài

Pofily – WooCommerce Product Filters: Bộ lọc nâng cao cho sản phẩm của WooCommerce

Bopo – Woo Product Bundle Builder: Plugin gợi ý cho khách hàng mua theo gói sản phẩm một cách linh hoạt và tiện lợi

WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types: Rút ngắn thời gian chỉnh sửa bài đăng/trang/tệp đính kèm … và các loại bài đăng tùy chỉnh khác ngoại trừ trường hợp do WooCommerce tạo (product, shop_order và shop_coupon)

Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce: Nhanh chóng, dễ dàng và giúp bạn rút ngắn rất nhiều thời gian chỉnh sửa sản phẩm với số lượng lớn.

Catna – Woo Name Your Price and Offers: Gợi ý đặt giá và ưu đãi

Product Size Chart For WooCommerce: Tạo và tùy chỉnh linh hoạt bảng kích thước cho sản phẩm một cách đơn giản nhưng hiệu quả

Product Pre-Orders for WooCommerce: Đặt hàng và cả thanh toán trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Checkout Upsell Funnel for WooCommerce: Đưa ra những gợi ý sản phẩm và phiễu bán hàng thông minh trên trang thanh toán

Cart All In One For WooCommerce: Tất cả các tính năng về giỏ hàng bạn cần trong một plugin đơn giản

Email Template Customizer for WooCommerce: Tùy chỉnh email của WooCommerce – đẹp và chuyên nghiệp hơn chỉ sau vài bước tùy chỉnh đơn giản

Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce: Giải pháp dropshipping miễn phí – Dễ dàng nhập dữ liệu sản phẩm từ AliExpress sang WooCommerce và tự động hoàn thiện đơn hàng AliExpress

Product Variations Swatches for WooCommerce: Hiển thị thuộc tính sản phẩm của WooCommerce bằng màu sắc, nút, hình ảnh, ảnh biến thể và biến thể radio một cách chuyên nghiệp và đẹp mắt

Orders Tracking for WooCommerce: Nhập mã theo dõi vận đơn và gửi thông tin tra cứu vận đơn tới khách hàng

Abandoned Cart Recovery For WooCommerce: Ghi lại giỏ hàng bị bỏ rơi & và gửi email nhắc nhở khách hàng khôi phục giỏ hàng của mình.

Import Shopify to WooCommerce: Import Shopify to WooCommerce plugin giúp bạn nhập dữ liệu từ cửa hàng Shopify sang WooCommerce

Customer Coupons for WooCommerce: Hiển thị mã giảm giá trên trang web của bạn

Virtual Reviews for WooCommerce: Virtual Reviews for WooCommerce tạo các bình luận ảo cho sản phẩm, hiển thị các bình luận được gợi ý giúp khách hàng để lại bình luận nhanh hơn. Hữu ích với nhất với những cửa hàng mới chưa có nhiều tương tác

Thank You Page Customizer for WooCommerce: Tùy chỉnh trang “Cảm ơn” (Thank You) của trang web và tặng mã giảm giá cho khách hàng sau khi đặt hàng thành công

Sales Countdown Timer: Tạo cảm giác cấp bách bằng cách đếm ngược đến đầu hoặc cuối đợt giảm giá, khai trương cửa hàng hoặc các sự kiện khác

Suggestion Engine for WooCommerce: Cách dễ dàng nhất giúp bạn bán thêm nhiều sản phẩm bằng công cụ tìm kiếm và gợi ý sản phẩm trên cửa hàng Woo của bạn.

EU Cookies Bar: Một Plugin đơn giản giúp trang web của bạn tuân thủ luật Cookie

Lucky Wheel for WooCommerce: Thu hút khách hàng với trò chơi may mắn, thúc đẩy mua bán với những phần thưởng là mã giảm giá, thu thập email của khách hàng…

WordPress Lucky Wheel: WordPress Lucky Wheel cung cấp tới người dùng giải pháp tốt nhất để lấy địa chỉ email từ khách truy cập trang web WordPress, đồng thời tạo trò chơi may mắn để kích thích khách hàng mua hàng

Advanced Product Information for WooCommerce: Hiển thị thông tin trực quan hơn về sản phẩm như đếm ngược giảm giá, huy hiệu giảm giá, ai đã mua sản phẩm gần đây , thứ hạng của sản phẩm trong danh mục, phương thức thanh toán khả dụng …

LookBook for WooCommerce: Tạo Lookbook bắt mắt, mua sắm qua thẻ sản phẩm

Photo Reviews for WooCommerce: Cho phép đăng bình luận bao gồm hình ảnh sản phẩm, gửi email nhắc nhở đánh giá, để lại bình luận để nhận phiếu giảm giá.

Product Builder for WooCommerce: Cho phép khách hàng của bạn xây dựng bộ sản phẩm đầy đủ từ từng phần nhỏ. Plugin hoạt động dựa trên WooCommerce với nhiều tính năng hữu ích như tương thích, sản phẩm đã hoàn thành email, bộ lọc thuộc tính.

Boost Sales for WooCommerce: Tăng lợi nhuận trên mỗi đơn hàng sử dụng kỹ thuật Bán thêm và Bán chéo

Free Shipping Bar for WooCommerce: Sử dụng Giao hàng miễn phí như một công cụ marketing, khuyến khích khách hàng mua thêm để nhận miễn phí giao hàng.

Notification for WooCommerce: Thúc đẩy mua bán bằng cách hiển thị những thống báo trực tiếp về việc mua hàng. Khách hàng sẽ nhìn thấy những đơn hàng gần đây khi họ ghé thăm trang web của bạn.

Multi Currency for WooCommerce: Cung cấp các công cụ để dễ dàng chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác nhau và chấp nhận thanh toán chỉ bằng một loại tiền tệ hoặc tất cả các loại tiền tệ.

Coupon Box for WooCommerce: Đăng ký email nhận mã giảm giá

Tài liệu

Bắt Đầu

Liên kết plugin

Trang sản phẩm
Tài liệu
Báo cáo sự cố

Ảnh màn hình

 • Chỉnh sửa hàng loạt trang sản phẩm
 • Bộ lọc sản phẩm
 • Cài đặt cho Màn hình
 • Hiển thị dữ liệu meta tùy chỉnh của bên thứ 3
 • Chỉnh sửa ghi chép
 • Hỗ trợ trình chỉnh sửa
 • Chỉnh sửa hàng loạt các biến thể sản phẩm

Cài đặt

 1. Giải nén tệp tải xuống
 2. Tảibulky-bulk-edit-products-for-woo lên thư mục /wp-content/plugins/
 3. Kích hoạt plugin từ menu ‘Plugin’ trong WordPress

Đánh giá

28 Tháng Chín, 2023 1 reply
Saved me as on WP I wasn't able to upload featured pics, It uploads but after the update all disappear. Simple and much easier especially uploading in bulk.
25 Tháng Chín, 2023 1 reply
It broke all my variable products by resetting every variation. I lost a lot of money before I found out what was happening. (I use dropshipping, and people ordered the more expensive option, but since the variations were all reset, they paid for the cheaper one, and that's the one that went through to the manufacturer. Then I started getting complaints a few weeks later. So I had to order the more expensive one and send it to them. So they paid for the cheaper one and got both, and I lost money on those orders. Moral of the story: Great plug-in, but use it only for Simple Products.
Đọc tất cả 35 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

/** 1.1.6 – 2023.11.29 **/
– Fixed: Set sale date to

/** 1.1.5 – 2023.10.07 **/
– Added: Filter multiple SKU with comma separate
– Fixed: Sort by SKU

/** 1.1.4 – 2023.07.03 **/
– Updated: Compatible with WooCommerce HPOS(COT)

/** 1.1.3 – 2023.06.02 **/
– Fix: Cannot save after add new product

/** 1.1.2 – 2023.04.28 **/
– Fix: DOMPurify exclude object

/1.1.1 – 2023.04.20/
– Fix: Load product to editor

/** 1.1.0 – 2023.04.19**/
– Fix: Validate input data
– Update: Check compatible with WordPress 6.2

/1.0.17 – 2022.11.23/
– Fixed: Remove dequeue scripts function

/1.0.16 – 2022.09.27/
– Fixed: Filter by author

/1.0.15 – 2022.06.29/
– Update: Filter include variation option

/1.0.14 – 2022.06.07/
– Update: Compatible with WordPress 6.0

/** 1.0.13 – 2022.05.30 **/
– Fixed: SKU is removed when filter edit fields

/** 1.0.12 – 2022.05.25 **/
– Updated: Unlimit number of decimal for Currency column

/** 1.0.11 – 2022.03.29 **/
– Updated: VillaTheme_Support

/** 1.0.9 – 2022.01.15 **/
-Fix: Add new button

/** 1.0.8 – 2022.01.03 **/
-Fix: change numeric type to number type

/** 1.0.7 – 2021.12.28 **/
-Fix: Add image to gallery

/** 1.0.6 – 2021.11.20 **/
-Fix: Display product variation name

/** 1.0.5 – 2021.09.02 **/
-Fix: Copy cell is object
-Fix: Use for variation not save
-Update: Edit publish date
-Update: Edit multiple calendar cells
-Update: Delete cell content when select column

/** 1.0.4.2 – 2021.08.21 **/
-Fix: Clear tags, upsell, cross-sell

/** 1.0.4.1 – 2021.08.20 **/
-Fix: Gallery column

/** 1.0.4 – 2021.08.19 **/
-Fix: Scroll bar not working after close select upsell/cross-sell column
-Fix: Curency format
-Update: Duplicate product

/** 1.0.3 – 2021.08.16 **/
-Fixed: Undo for texteditor column type

/** 1.0.2 – 2021.08.07 **/
-Fixed: Close image cell
-Fixed: Check image url contain some special character
-Fixed: urldecode slug

/** 1.0.1 – 2021.08.02 **/
-Update: Link to Premium version

/** 1.0.0 – 2021.07.23 **/
~ The first released.