Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BugPlug by OMATUM

Mô tả

BugPlug is the easiest and most affordable way to collect feedback and track bugs from your users and clients.

External Sources

This plugin injects a widget onto your WordPress site that relys on an externally hosted Javascript file for the capture and transmission of bug/feedback data.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  • To use BugPlug, make sure you’ve created an account at BugPlug by Omatum.
  • Once logged into your BugPlug dashboard, copy the API key of your desired board to your clipboard.
  • Install the BugPlug by Omatum WordPress Plugin to your WordPress account and paste the API key into the respective text field.
  • Configure the optional settings to your liking and activate the plugin.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  • To use BugPlug, make sure you’ve created an account at BugPlug by Omatum.
  • Once logged into your BugPlug dashboard, copy the API key of your desired board to your clipboard.
  • Install the BugPlug by Omatum WordPress Plugin to your WordPress account and paste the API key into the respective text field.
  • Configure the optional settings to your liking and activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BugPlug by OMATUM” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.0.0 initial launch // 11.4.17