Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BuddyPress Better Pagination

Mô tả

This simple plugin does three things:

  1. adds pagination links at the bottom of all directories in BuddyPress – in groups, forums, members, friends, blogs, messages.
  2. Allows you to set how many items show per page in the (go to BUddyPress -> Better Pagination in the WP back end)
  3. Makes the pagination links bolder.

Ảnh màn hình

  • pagination at the bottom. pretty simple.

Cài đặt

  1. Install plugin
  2. Optionally set how many items you want to show per page. Showing many items will make scanning easier but will result in slow page loads.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BuddyPress Better Pagination” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release.