Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Brainshark

Mô tả

Easily embed Brainshark presentations, documents or videos into your WordPress posts by copying the WordPress.com embed code.

More info at Brainshark.

Cài đặt

Installation is easy:

  • Download the plugin.
  • Unzip the plugin file.
  • Upload the brainshark folder to the plugins directory of your blog.
  • Enable the plugin in your admin panel.
  • Start embedding Brainshark presentations!

If you want to change the default width:

  • Go to the options panel under Options.
  • Choose the width you want the presentations to have.
  • Press “Update Settings”.
  • You’re done.

Hỏi đáp

For help any any time, visit our help pages.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Brainshark” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp