Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BuddyPress Minecraft Server Group

Mô tả

Enables control of minecraft server whitelist and website<>server chat integration.

How to install:
http://linktart.co.uk/groups/buddypress-plugin-info/docs/installation-steps

Notes

Cài đặt

DO NOT SIMPLY DOWNLOAD AND ACTIVATE. This plugin has many prerequisites that you must be aware of before you install the plugin.

How to install:
http://linktart.co.uk/groups/buddypress-plugin-info/docs/installation-steps

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BuddyPress Minecraft Server Group” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1 ( December 13th 2011 )

  • Initial public release.