Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BuddyPress Improved: disable Gravatar

Mô tả

Simplest plugin to disable Gravatar on BuddyPress, for people who just want to run the code “add_filter(‘bp_core_fetch_avatar_no_grav’, ‘__return_true’);” as a plugin that can be easily enabled or disabled.

The plugin was created to improve privacy when using my Premium “BuddyPress Improved” plugins (search members by distance and WebRTC webcam video chat). It can be used with any other plugins without conflicts.

Cài đặt

  1. Install the plugin via the WordPress repository or by uploading the ZIP file.

  2. Enable the plugin through the WordPress menu.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install the plugin via the WordPress repository or by uploading the ZIP file.

  2. Enable the plugin through the WordPress menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BuddyPress Improved: disable Gravatar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp