Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Boldwallet myCRED/buyCred Payment Gateway

Mô tả

Boldwallet is one of the Financial Technology providers in Nigeria. One of the services which Boldwallet provides is payment gateway service. This plugin enables myCRED to use Boldwallet as a payment gateway.

To signup for a Boldwallet account visit their website by clicking here

With this Boldwallet myCRED Payment Gateway plugin, you will be able to accept the following payment methods in your shop:

  • Mastercard
  • Visa
  • Verve
  • PayAttitude

Note

This plugin is meant to be used by merchants in Nigeria for Now.

Cài đặt

A complete documentation for installing this plugin is available here.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Boldwallet myCRED/buyCred Payment Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp