Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bloginfo Shortcode

Mô tả

Displays information about your blog in a page or post. [bloginfo show=”url”] where show can equal any values from https://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_bloginfo

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bloginfo Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp