Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Blogger Blogspot To WordPress Redirection

Mô tả

Based on a meta refresh tag on blogspot this plugin will redirect
blogger permalinks to the correct wordpress post. Requires Blogger
Redirector by Sam Wong
(https://wordpress.org/extend/plugins/blogger-redirector/).

Why this in addition to the Blogger Redirector plugin?

Because Blogger changed the redirect for a custom domain and no longer
returns a proper 301-redirect. Thus the only way now to redirect both
visitors and search engines crawlers is to use a META refresh in
blogspot.

Cài đặt

See
http://blog.inspired.no/wordpress-plugin-redirect-from-blogspot-permalinks-312

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Blogger Blogspot To WordPress Redirection” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp