Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BlaatSchaap SSO: VATSIM

Mô tả

The VATSIM plugin for WordPress allows you to provide authentication against VATSIM SSO.

Cài đặt

Plugins are usually installed through the WordPress admin panel, which is
an automated process. If manual installation is desired, extract the archive
and upload the files and directories to
/path/to/your/webroot/wp-content/plugins/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BlaatSchaap SSO: VATSIM” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4 :

Based on the BlaatSchaap SSO: OAuth 0.4 codebase. The generic OAuth library is replaced by a library specific for use with VATSIM SSO.