Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BillyBenSWF

Cài đặt

  1. Upload the “BillyBenSWF.zip” file.
  2. Unzip the content
  3. Copy the “BillyBenSWF” folder to your wordpress pluging folder
  4. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
    That’s all, use then shortcode in your post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BillyBenSWF” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • add option page to set default values (default folder, default minimal FP version, default default content)
  • french traduction… (of the option page)
  • help & about page

= 1.0.2=
* small copy/paste mistake…. (fix incompatibility with BillyBenRing…)

= 1.0.1=
* add minimum flash player version parameter

= 1.0.0=
* Shortcode enable for swf embed