Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

百度云附件 BCS-Support

Mô tả

该插件支持使用百度云存储BCS作为附件存储空间。
This is a plugin that use Baidu Cloud Storage(BCS) for attachments remote saving.

在百度BAE上支持xmlrpc。
Support xmlrpc on Baidu App Engine(BAE).

详见http://blog.gimhoy.com/archives/bcs-support.html.
For more details, please visit http://blog.gimhoy.com/archives/bcs-support.html.

Github开源项目:https://github.com/Gimhoy/BCS-Support/

Cài đặt

  1. 下载,解压缩并上传到WordPress插件目录
  2. 在插件管理后台激活插件
  3. 工具 > BCS Setting

  4. Download, unzip and upload to your WordPress plugins directory

  5. activate the plugin within you WordPress Administration Backend
  6. Go to Tools > BCS Setting

Hỏi đáp

请访问 http://blog.gimhoy.com/archives/bcs-support.html.
Please visit http://blog.gimhoy.com/archives/bcs-support.html.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“百度云附件 BCS-Support” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.2.3
可自行修改上传路径 Now you can change your upload path!
修复xmlrpc上传路径bug Fixed the path bug of uploading xmlrpc.

v1.2.2
修复一个小bug Fixed a bug.

v1.2.1
修复上一版中的bug Fixed a bug.
增加反盗链设置,可自行选择是否设置反盗链,并可自己设置域名 Add anti-stealing-link setting.
其他优化 Other optimized

v1.2.0
增加防盗链功能!Add anti-stealing-link function!

v1.1.0
增加删除功能,后台删除文件时会同步删除BCS中的文件(Thanks Loveyuki(loveyuki@gmail.com))

v1.0.2
1.新增对xmlrpc的支持,可直接用Windows Live Writer发布文章
2.文件保存目录更改为 bucket/blog/年月/文件名 如archives/blog/201303/bcs-support.zip