Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

bbPress No CAPTCHA reCAPTCHA

Mô tả

Based on Pippin Williamson’s “bbPress reCaptcha” plugin, this plugin adds Google’s No CAPTCHA reCAPTCHA to bbPress forms.

Cài đặt

  1. Install and activate the plugin. If you have questions about managing plugins, see this article from the WP Codex.

  2. Go to Settings > bbPress No CAPTCHA reCAPTCHA and enter your site and secret keys. To create these keys, set up an account here.

Hỏi đáp

Links
  • For feedback and help, visit: http://getsatisfaction.com/studio_hyperset/products/studio_hyperset_wordpress_plugins

  • To learn about other Studio Hyperset WordPress plugins, visit http://studiohyperset.com/#solutions

  • To help develop the bbPress No CAPTCHA reCAPTCHAs plugin, visit https://github.com/studiohyperset/bpress-no-captcha-recaptcha

Đánh giá

7 Tháng Ba, 2017
Works perfectly with WordPress 4.7.3 and bbPress 2.5.12 (the old plugin "bbPress reCaptcha" stopped working recently)
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“bbPress No CAPTCHA reCAPTCHA” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 2/22/15 – Initial Release