Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Private forums visibility

Mô tả

This Plugin IS NO LONGER MAINTAINED

use https://wordpress.org/plugins/bbp-private-groups/

This plugin displays private forums titles to non logged-in users in main index.

This allows non logged-in users to see that forums exist, but have no acces to these.

If selected by a non logged-in user, the use is sent to a page (determined in settings), allowing the admin to determine what information is given, eg login, registration, text etc.

It also has the options to

display forum content (descriptions) for sub forums

remove the prefix ‘private’ from all private forums

Works with bbpress 2.5.4

Ảnh màn hình

  • A sample subforum list with private showing for a non logged-in user, and descriptions set.

Cài đặt

  1. Go to Dashboard>plugins>add new
  2. Search for ‘private forums visibility’
  3. Click install
  4. and then activate
  5. Go into settings and select page to send non logged-in users to, and whether to display forum descriptions, and the ‘private’ prefix.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Private forums visibility” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 Version 1
2.0 Version 2 – settings options added
2.1 minor readme corrections