WordPress.org

Plugin Directory

비바톤 – 익명 성인인증 (Anonymous Age Verification

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

비바톤 – 익명 성인인증 (Anonymous Age Verification

Mô tả

비바톤 플러그인은 익명 성인인증 서비스인 비바톤 로그인을 웹사이트에 바로 적용할 수 있도록 도와주는 플러그인입니다. 휴대폰 본인인증 또한 함께 적용할 수 있습니다.

비바톤 로그인은 데이터 3법 개정안에 의거한 공식 익명 성인인증 서비스로 Open API로 제공되는 무료 서비스 입니다.

비바톤 로그인은 성인인증이 필요한 웹사이트 전체 혹은 웹사이트 중 특정 페이지(하위 종속페이지 포함)에 따로 적용할 수 있으며, 비바톤 플러그인이 활성화된 이후에는 비바톤으로 로그인이 된 사용자만 해당 페이지에 접속이 가능합니다.

홈페이지 https://bbaton.com
고객센터 https://bbaton.com/help/

BBaton plugin is the one that helps implementing BBaton Login, the Anonymous Age Verification Service, to the website.
BBaton Login is a free service provided by Open API, and it is the official anonymous age verification service under the newly enacted Data Three Act. BBaton Login can be applied to the whole website or the certain pages of the website needs age verification. If BBaton Plugin became active on a certain page, only logged in users are able to access to the certain pages.

Ảnh màn hình

 • Plugin settings.
 • Locked page.

Cài đặt

 1. 플러그인 설치
 2. 플러그인 활성화 > 대시보드 BBaton Setting 클릭
 3. Client ID 및 Secret key 요청 (https://www.bbaton.com)
 4. 해당값 입력
 5. 비바톤로그인 적용할 페이지 선택

Đánh giá

Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“비바톤 – 익명 성인인증 (Anonymous Age Verification” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • 최초 배포

1.1

 • 버그 수정

1.2

 • 버그 수정

1.3

 • 휴대폰 본인인증 추가

1.4

 • 버그 수정 (모바일 스크롤링)

2.6

 • 적용페이지 미리보기

2.7

 • Oxygen빌더와 Jenaah빌더 호환 가능

2.8

 • BackGround Image Feature

2.9

 • New Feature added for URL field and minor changes done for settings page.

2.10

 • 버그 수정