Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LB Back To Top

Mô tả

This plugin includes a button that appears when the user scrolls the scroll bar when you click the button the user is taken to the top of the site.

Visit the Screenshots tab to see an example of the plugin running.

Credits

Ảnh màn hình

  • Button back to top

Cài đặt

To install just follow the installation steps of most WordPress plugin’s:

e.g.

  1. Download the file lb-back-to-top.zip;
  2. Unzip the file on your computer;
  3. Upload folder lb-back-to-top, you just unzip to /wp-content/plugins/ directory;
  4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress;
  5. Be happy.

Important: This plugin uses the wp_footer action, then it is necessary that it be called in your theme.

Hỏi đáp

I activated the plugin but the button does not appear when you scroll the scroll bar of my site.

The plugin uses the wp_footer action, make sure it is called in your theme. Usually the action is called the footer file of the theme with the wp_footer () code;

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LB Back To Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0 2013-01-02

  • Creation of the plugin, the initial version.