Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post QR Code Link

Mô tả

Supports posts and pages.

How to Use this Plugin

  1. Just activate this plugin and you’ll see a new meta-box showing a QR-Code with the permalink to the current post/page

ToDo

There will be an admin page to activate or deactivate this meta-box feature for the post-types you like. As for now you can use the
filter qrcode_link_post_types to return a string-array of post-types you want this feature for.

Example:
add_filter(‘qrcode_link_post_types’, ‘qrcode_post_types’);
function qrcode_post_types($post_types){
return [‘post’, ‘page’, ‘product’];
}

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post QR Code Link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Updated outputted values to be escaped and added filter-support for post-type-array

1.0.0

  • First release