Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

azurecurve Insult Generator

Mô tả

This plugin works by providing three shortcodes which can be positioned on a post, page or widget:
* moderninsult when clicked will generate a modern insult displayed using the displayinsult shortcode
* medievalinsult when clicked will generate a medieval insult displayed using the displayinsult shortcode
* displayinsult is used to position the insult generated by one of the other shortcodes

Cài đặt

To install the plugin:
* Copy the azurcurve-intult-generator folder into your plug-in directory.
* Configure css via style.css to format buttons and display of insult.
* Activate the plugin via the admin control panel.

Hỏi đáp

Is this plugin compatible with both WordPress and ClassicPress?
  • Yes, this plugin will work with both.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“azurecurve Insult Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Changes and feature additions for the Insult Generator plugin:

2.0.1

  • Move menu to includes folder for easier maintenance

2.0.0

  • Add azurecurve menu

1.0.0

  • First version