Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Awesome Slider Block

Mô tả

Easily add a Awesome Slider Block to your WordPress post or page via the new Gutenberg Editor.

Simple Image Slider
Enable/Disable arrow navigation
Enable/Disable dot navigation
Enable/Disable autoplay
Enable/Disable image crop to same height
Set autoplay speed
Fade or scroll effect
Image linking

Ảnh màn hình

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit Plugins > Add New
  2. Search for “Pricing Tables Block”
  3. Install the “Pricing Tables Block” plugin
  4. Activate “Pricing Tables Block” from your Plugins page
  5. Insert Block on your Gutenberg Editor and select “Pricing Tables Block”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Awesome Slider Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 (11/04/2019)

  • First release