Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Auto complete all orders

Mô tả

Plugin that automaticly complete all woocommerce orders. All you need to do is to activate plugin.

Hỏi đáp

How it works? Just activate plugin.

That is all.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Auto complete all orders” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 – first version