Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

authorSTREAM

Mô tả

Helps you easily embed different presentation formats like PowerPoint files, Apple Keynotes, Adobe PDF files into your WordPress posts by inserting the WordPress embed code of presentations from authorSTREAM.authorSTREAM uses WordPress Short code API.

More info:

Ảnh màn hình

  • authorSTREAM Embed on a WordPress blog
  • Grab embed from authorSTREAM

Cài đặt

Installation is easy:

  • Download the plugin.
  • Copy ‘authorSTREAM’ directory to the plugins directory of your blog.
  • Activate the plugin in your admin panel.
  • Start embedding authorSTREAM presentations!

Hỏi đáp

visit www.authorSTREAM.com/faq

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“authorSTREAM” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.0

This version makes authorSTREAM WordPress plugin compatible with latest WordPress version 4.0.

2.0

This version uses WordPress short code.