Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Audio Player Widget

Mô tả

Audio Player Widget is a small plugin that provides support for using the Audio-Player plugin in WordPress sidebars.

The Audio Player Widget requires Martin Laine’s WordPress Audio Player plugin.

  • Homepage for Audio Player: http://wpaudioplayer.com/.
  • WordPress Plugin Page for Audio Player: https://wordpress.org/extend/plugins/audio-player/

Using the Audio Player Widget is simple. If your theme supports widgets and you have the Audio Player plugin
installed, you can drag the widget to the sidebar and specify a label and URL for an MP3 file. The widget
will render the Audio Player in the sidebar when the page is loaded by dynamically generating the [audio:URL] tag
the Audio Player plugin requires.

Ảnh màn hình

  • The widget's control panel in the WordPress administration interface.
  • An example of the widget in action.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload audio-player-widget.php to wp-content/plugins/audio-player-widget.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

What options are available?

The widget is very simple, specifying only a label and a URL.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Audio Player Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.