Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Attributio Unblock Analytics

Mô tả

Detect whether Google Analytics or Tag Manager is being blocked and create a proxy for hits to be sent to Google Analytics. Get more accuration conversion goals and tracking abilities by creating a backup for your analytics!

Cài đặt

Just upload the zipped file.

Then add the analytics

Đánh giá

25 Tháng Sáu, 2018
Getting more hits since I installed this plugin!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Attributio Unblock Analytics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

*Alpha Release

0.1.1

*Fixed bug to make compatible with version < 4.7

0.1.2

*Modified ga detection script for better reliability

0.1.3

*Fixed bug of request not returing properly