Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Attachment Extender

Ảnh màn hình

  • Screenshot of Media Edit view

Cài đặt

  1. Unzip into your `/wp-content/plugins/` directory. If you\’re uploading it make sure to upload the top-level folder. Don\’t just upload all the php files and put them in `/wp-content/plugins/`.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. Once installed, go to the Media Library page and click on a file to edit and you will see the new file input.

Hỏi đáp

Currently No FAQs but feel free to contact me with any questions you do have.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Attachment Extender” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp