Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ATP Call Now

Mô tả

Tạo nút gọi đơn giản với ATP Call Now

Cách đơn giản để sửa màu và icon của nút gọi, màu chữ và nền. Cài đặt vị trí trái, phải, trên, dưới. Sửa kích thước nút Gọi, đổi icon nút Gọi.

Tối ưu cho điện thoại

Tối ưu cho responsive.

Ảnh màn hình

 • Ảnh chụp giao diện plugin. Mặc định.
 • Dễ tùy chỉnh vị trí. Trái-Dưới, trái-trên, phải-dưới, phải-trên.
 • Dễ tùy chỉnh màu sắc plugin Có thể đổi màu của plugin hoặc màu chữ, màu nền chữ.
 • Trang cài đặt ATP Call Now. Các trang hiển thị plugin, liên kết khi nhấp chuột, đường dẫn icon plugin, kích thước plugin, màu plugin, văn bản, màu nền văn bản.
 • Trang cài đặt ATP Call Now. Màu chữ, hiển thị trái hoặc phải, hiển thị dưới hoặc trên, Khoảng cách từ viền, ẩn trên máy tính, ẩn trên điện thoại.

Cài đặt

 1. Từ trang bảng tin WordPress đi tới ‘Plugin’ > ‘Cài mới’ và tìm ‘ATP Call Now’.

 2. Bấm ‘Cài đặt’ bên dưới tên của plugin ATP Call Now.

 3. Bấm kích hoạt
  .
 4. Đi tới ‘Cài đặt’ > ‘ATP Call Now’ và nhập vào số điện thoại tại ô văn bản và ô liên kết tel:

 5. Bấm ‘Lưu’ để hoàn tất!

Đánh giá

4 Tháng Mười Hai, 2019
I used the ATP Call Now plugin downloaded from wordpress.org. I used it on some websites with some different plugins and ITheme Security. 1. The ITheme Security desktop is blank. 2. If I want to deactivate all plugins, "NO" can be done. 3. To the left of the WP desktop, “NO” allows you to see the drop-down menus. It forces you to click on each of them to see more options. 4. Within WP Optimize (by David Anderson, Ruhani Rabin, Team Updraft), selecting Database, when clicking on Optimization, each item is not automatically selected. 5. WP Speed ​​of Light (by JoomUnited) adds an access to the top of the WP desktop, called Clean Cache. It cannot be used to clear the cache. 6. WP-Sweep (by Lester ‘GaMerZ’ Chan) directly does NOT work. You can't do anything manually. 7. Disable the Itheme Security plugin on each of the web pages, to test different plugins with the ATP Call Now plugin. I did not get any solution to the problems mentioned above. It is well known that there may be conflicts between plugins, but that does NOT allow you to disable all plugins together and does NOT allow you to see the drop-down menus to the left of the WP desktop, "it is very serious." The serious thing is that it does not allow you to work with a security plugin. I listed the problems in the forum, looking for a solution. At least the plugin authors should have given an answer such as: we are investigating. They DIDN'T do it and I don't think they do. It's been more than 8 days since the last consultation. My recommendation is that if you have problems with the free plugin, would you buy this plugin? **************************************************************************** Utilicé el plugin ATP Call Now descargado desde wordpress.org. Lo utilicé en algunos sitios web con algunos diferentes plugin y ITheme Security. 1. El escritorio de ITheme Security se ve en blanco. 2. Si quiero desactivar todos los plugin, “NO” se puede. 3. A la izquierda del escritorio de WP, “NO” te permite ver los menúes desplegables. Te obliga hacer click en cada uno de ellos para ver mas opciones. 4. Dentro de WP Optimize (by David Anderson, Ruhani Rabin, Team Updraft ), seleccionando Database, al hacer click en Optimization, no se seleccionan automáticamente cada uno de los items. 5. WP Speed of Light (by JoomUnited) agrega un acceso en la parte superior del escritorio de WP, llamado Clean Cache. No se puede utilizar para limpiar el cache. 6. WP-Sweep ( by Lester ‘GaMerZ’ Chan ) directamente NO funciona. No se puede hacer nada manualmente. 7. Desactive el plugin Itheme Security en cada una de las páginas web, para probar diferentes plugin con el plugin ATP Call Now. No obtuve solución alguna a los problemas mencionados anteriormente. Es muy conocido que puede haber conflictos entre plugin, pero que NO te permita desactivar todos los plugin juntos y NO te permita ver los menúes desplegables a la izquierda del escritorio de WP, “es muy grave”. Lo grave es que no te permite trabajar con algún plugin de seguridad. Enumeré los problemas en el foro, a la búsqueda de alguna solución. Por lo menos los autores del plugin tendrían que haber dado una respuesta como ser: estamos investigando. NO lo hicieron y no creo que lo hagan. Ya pasaron más de 8 días desde la última consulta. Mi recomendación es que si tienes problemas con el plugin free, ¿Comprarías este plugin?
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ATP Call Now” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“ATP Call Now” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “ATP Call Now” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.3 – 2020-03-11

 • Fix error wpColorPicker js
 • Sửa file readme.txt

1.0.2 – 2019-05-05

 • Sửa file readme.txt

1.0.1 – 2018-10-04

 • Cập nhật ảnh chụp màn hình cho plugin
 • Sửa file readme.txt

1.0.0 – 2018-10-03

 • Khởi chạy lần đầu