Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AR Back To Top

Mô tả

AR Back To Top plugin will help them who don’t wants to write code. For use this plugin simply download or add new plugin from WordPress plugin directory.

AR Back To Top Features

 • Displays a button when user scrolls down the page.
 • You can set the position when button will show
 • Scrolls the page back to top with smooth animation.
 • You can choose variety scroll top Font Awesome button( v 4.7 ).
 • Set any button background color you want.
 • Set any button color you want.
 • Set any button position you want.
 • No coding needed. Fully customizable.

Ảnh màn hình

 • This screen shot to settings menu page corresponds to screenshot-1.(png|jpg|jpeg|gif).
 • This screen shot to output corresponds to screenshot-2.(png|jpg|jpeg|gif).

Cài đặt

 • Click Add New from your WordPress admin panel,
 • Search “AR Back To Top” and simply install -or-
 • Download “AR Back To Top” plugin from WordPress plugins repository,
 • Opload it on your plugins directory and install.
 • Go to plugins “Settings” page and enable the plugin.

Hỏi đáp

What does this do?

AR Back To Top will simply back you to top from bottom

How do I customize the plugin

Go to AR Back To Top from admin dashboard and choose your desire options.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AR Back To Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

 • Fixed previous error