Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Aquila Features

Mô tả

A WordPress plugin that adds block patterns for two columns with heading paragraph and call to action. There are two
variations for two columns available under Aquila Features Columns Pattern Category.

Features

  1. Block Pattern two columns layout with heading text and call-to-action buttons.
  2. Block Pattern two columns layout with heading text, paragraphs and background.

Installation and Use

This section describes how to install the plugin and get it working.

  • Upload the plugin files to the directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  • Your block patterns will be available to select from Dashboard > Click on the plus icon in the editor
    > Patterns > Aquila Features Columns.

It’s not working

  • Step 1. Check if your Plugin is activated.
  • Step 2. Deactivate all plugins and reactivate Block Patterns Collection.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Aquila Features” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp