Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AP Stream to GELF

Mô tả

Stream records activity on your WordPress site in your WordPress database.
This plugin allows you to also send those records to GELF compatible logging services.

This is a first version to test the connection to graylog.
For Feedback, Feature Requests and Bugreports use the github issue tracker

Based on Stream to Papertrail

Cài đặt

  1. Search for Stream to Rocket in your WordPress dashboard.
  2. Install the plugin, and activate it.
  3. Set the Incoming Webhook URL, Channel, Emoji Icon and Bot Name for Rocket on your Stream settings screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AP Stream to GELF” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1 – November 05, 2016

  • Initial release