Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Analytics in the footer – Titibate

Mô tả

Add analytics tracking code in the footer page.

Cài đặt

Installing “Analytics in the footer – Titibate” can be done either by searching for “Analytics in the footer” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, or by using the following steps:

  1. Download the plugin via WordPress.org
  2. Upload the ZIP file through the ‘Plugins > Add New > Upload’ screen in your WordPress dashboard
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Go to ‘Settings > General’ page and add the code in the field
    • Optional(this overwrites the option): Add a new line to your config file: define( ‘WP_TTB_ANALYTICS’, ‘UA-XXXXXXXX-X’ );

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Analytics in the footer – Titibate” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp