Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ample Themes Demo Importer

Mô tả

Ample Themes Demo Importer plugin can be use to import demo website developed by Ample Themes.

To import demo website, Open: Appearance > Import Demo Website and simply click on ‘Import Demo Website’ button. it takes some time so wait for 2-10 minutes (depends on web hosting service).

If you are using theme developed by Ample Themes, then you will not need to select demo data files. and also Ample Themes Demo Importer plugin will set menu location, home page, blog page etc according demo website.

Cài đặt

Traditional Installation

  1. Go to: Plugin > Add New menu.
  2. Here, search for ‘Ample Themes Demo Importer’
  3. Now click on ‘Install’ and then ‘Activate’

Manual Installation

  1. Download plugin zip file from : https://wordpress.org/plugins/ample-themes-demo-importer/
  2. Open Dashboard of your WordPress website.
  3. Open: Plugins > Add New > Upload Plugin > Browse… (select downloaded zip file) > Install Now
  4. Now simply activate plugin.

Hỏi đáp

Where can i import demo website

Navigate to : Appearance > Import Demo Website.

I need support

Please create support topic Here

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ample Themes Demo Importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First Release

=1.0.1==
*bannar image update

=1.0.2=
*demo data updated

=1.0.3=
*demo data updated

=2.0.5=
* add demo data

=2.1.8==
* demo data upadated

=-2.2.8
* update demo data