Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Create an AMP Mobile Site from your WordPress site for Fast, High Converting pages on Mobile

Statistics

Đang kích hoạt

Lượt tải mỗi ngày

Lịch sử tải về


Advanced Options

This section is intended for advanced users and developers only. They are presented here for testing and educational purposes.