Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AMP Img Shortcode

Mô tả

This plugin from WPZA provides your website with a shortcode to display AMP images, rather than using the standard HTML img tags in WordPress.

Shortcode usage

To insert the image, you must use the image attribute as such: [amp-img image="https://wpza.net/example-image.jpg"]

To insert the alt text, you must use the alt attribute as such: [amp-img image="https://wpza.net/example-image.jpg" alt="Example image alt text"]

Cài đặt

After installing this plugin, you must use the shortcode [amp-img] on any page you would like the amp-img tag to be displayed on.

Đánh giá

7 Tháng Bảy, 2018
We use this on our own website to allow our authors to easily create amp-img shortcodes within their post’s content.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AMP Img Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp