Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AKM Feedback Form

Mô tả

Install and activate the plugin.
Then add the [AKMFORM] shorttag in pages and posts to display a simple and easy to use Feedback form. This Plugin is best to use in sidebar. All Emails are directly forward to admin’s Email address
This feedback form includes jquery form validation.

Ảnh màn hình

  • Screenshot of Plugin
  • Screenshot of Plugin with validations

Cài đặt

Install and activate the plugin.
Then add the [AKMFORM] shorttag in pages and posts.

Or, if you prefer, a Widget form is provided too.

No options, no configuration necessary – message is sent directly to the site administrator’s email.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AKM Feedback Form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp